Jak długo notariusz przechowuje dokumenty notarialne?

Notariusze w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, są odpowiedzialni za przechowywanie dokumentów notarialnych. Niniejszy artykuł zawiera przegląd wymogów i przepisów dotyczących przechowywania dokumentów notarialnych w Polsce. Omówiony zostanie okres przechowywania dokumentów notarialnych, jak również konsekwencje nieprzestrzegania tych wymogów.

 

Przegląd polskich wymogów dotyczących przechowywania dokumentów notarialnych

Przechowywanie dokumentów notarialnych jest regulowane przez ustawę Prawo o notariacie, zgodnie z którą notariusze są zobowiązani do przechowywania wszystkich dokumentów notarialnych przez określony czas. Do dokumentów tych należą wszystkie akty i poświadczenia wydane przez notariusza, a także wszelkie inne dokumenty związane z jego działalnością. Ustawa określa również, że notariusze muszą przechowywać te dokumenty w bezpiecznym miejscu i zapewnić dostęp do nich tylko osobom upoważnionym.

 

Czas przechowywania dokumentów notarialnych

Wszystkie dokumenty związane z działalnością notariusza muszą być przechowywane przez 10 lat od daty ich sporządzenia lub do chwili zaprzestania prowadzenia przez niego kancelarii notarialnej. Po tych terminach zgromadzone przez notariusza pisma powinny zostać przekazane do archiwum ksiąg wieczystych właściwych dla danego sądu rejonowego.

 

Konsekwencje nieprzestrzegania wymogów dotyczących przechowywania dokumentów

Niedopełnienie wymogów dotyczących przechowywania dokumentów określonych w ustawie Prawo o notariacie może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec notariusza. Może to obejmować grzywny lub nawet cofnięcie licencji na wykonywanie zawodu. Możliwa jest również odpowiedzialność cywilna, jeżeli na skutek braku dostępności określonych dokumentów dojdzie do czyjejś szkody.