Usługi notarialne w centrum Wrocławia

Usługi notarialne to wszelkie czynności, które pełni notariusz zgodnie z obowiązującym prawem. Notariusz ma obowiązek zabezpieczyć prawa i słuszności obu stron oraz osób, dla których dana czynność mogłaby mieć skutki prawne. Notariusz Iwona Gomułkiewicz-Krzywulicz świadczy usługi notarialne w Kancelarii w centrum Wrocławia. Zostały one określone w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. 2017 r. poz. 2291). Zgodnie z tą ustawą notariusz zajmuje się między innymi:

  • sporządzaniem aktów notarialnych,
  • sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzaniem poświadczeń,
  • sporządzaniem protestów weksli i czeków,
  • sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzaniem, na żądanie stron, projektów umów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów,
  • spisywaniem protokołów,
  • przyjmowaniem na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów,
  • składaniem wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
  • wykonywaniem pozostałych czynności wynikających z odrębnych przepisów. 

 

Czynnosci notarialne

 

Kiedy można spisać akt notarialny?

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym sporządzanym przez notariusza i dokumentującym dokonanie czynności notarialnej. Jest on niezbędny, gdy chce się sprzedać dom, spisać testament, czy sporządzić intercyzę. Akt notarialny spisuje się też podczas przekazywania darowizny, mieszkania, czy też rozwiązywania sprawy spadku.

W akcie notarialnym muszą się znaleźć informacje, takie jak data i miejsce sporządzenia dokumentu oraz dane notariusza odpowiedzialnego za jego sporządzenie. W akcie notarialnym powinny być też zawarte informacje dotyczące stron, takie jak dane osobowe i miejsce zamieszkania. Niezwykle ważne jest, aby w dokumencie umieścić oświadczenia i podpisy wszystkich osób biorących udział w danej czynności notarialnej. Akt notarialny musi też zawierać szczegółowy opis danej czynności, a na żądanie stron można w nim opisać okoliczności sporządzania aktu.

 

Jak wygląda sporządzanie poświadczeń aktów dziedziczenia przez notariusza?

Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem, który potwierdza, że wskazana w nim osoba jest spadkobiercą. Poświadczenie dziedziczenia jest sporządzone przez notariusza w przypadku dziedziczenia ustawowego ale również na podstawie testamentu spisanego przez zmarłą osobę. Zawiera on informacje, takie jak dane spadkobierców i przysługujące im udziały. Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia tylko w przypadku, gdy wszystkie osoby, które mogłyby wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi wyrażą na to zgodę. Przed przygotowaniem aktu poświadczenia notariusz spisuje specjalny protokół w obecności wszystkich osób powołanych do spadku z ustawy lub z testamentu. Zawiera w nim informacje, takie jak odpis aktu zgonu spadkodawcy i odpisy aktów stanu cywilnego potencjalnych spadkobierców. Następnie notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia i zarejestrować w Rejestrze Spadkowym, a zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Dlaczego warto skorzystać z usług notarialnych?

Z usług notarialnych warto skorzystać w wielu sytuacjach, które wymagają sporządzenia umów. Najczęściej jest to sporządzanie umowy sprzedaży nieruchomości, testamentu, intercyzy małżeńskiej, umowy dotyczącej darowizny. Notariusz świadczy usługi, które mogą pomóc podczas sprzedaży nieruchomości. W takim przypadku notariusz zapozna się z księgą wieczystą danej nieruchomości i znajdzie w niej najważniejsze informacje. Na jej podstawie wskaże też prawa, jakie przysługują właścicielowi obiektu i sprawdzi, czy dana nieruchomość jest obciążona hipoteką.

 

Dowiedz się więcej o czynnościach notarialnych...

Zobacz także:

Czynności notarialne

Przekazanie mieszkania

Czynności notarialne

Darowizna 

Czynności notarialne

Spadek