Czynności notarialne

Notariusz Iwona Gomułkiewicz-Krzywulicz prowadzi swoją kancelarię we Wrocławiu. Czynności notarialne dokonywane w kancelarii określone zostały w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. 2017 r. poz. 2291). Zgodnie z tą ustawą Notariusz zajmuje się:

 • sporządzaniem aktów notarialnych,
 • sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzaniem poświadczeń,
 • sporządzaniem protestów weksli i czeków,
 • spisywaniem protokołów,
 • przyjmowaniem na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji,
 • sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzaniem, na żądanie stron, projektów umów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składaniem wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • wykonywaniem pozostałych czynności wynikających z odrębnych przepisów,
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie.

 

Czynnosci notarialne

 

Wszelkie pieniądze i papiery wartościowe, które notariusz przyjmuje na przechowanie, czyni tylko i wyłącznie w związku z dokonywaną czynnością. Przekazywane mu pieniądze należy wpłacić na podane przez niego wcześniej konto bankowe.

 

Dowiedz się więcej o czynnościach notarialnych...

Zobacz także:

Czynności notarialne

Przekazanie mieszkania

 

Czynności notarialne

Darowizna

 

Czynności notarialne

Spadek