Jak działa depozyt notarialny?

Depozyt notarialny zabezpiecza w ramach tej samej czynności prawnej interesy sprzedającego i kupującego. Jego przedmiotem mogą być papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Najczęściej ma on zastosowanie przy zakupie nieruchomości. Jest zabezpieczeniem dającym gwarancję, że druga strona wypełni wszystkie postanowienia umowne.

 

Co to jest depozyt notarialny?

Depozyt notarialny jest sposobem na zabezpieczenie określonych transakcji. Jest to także najbezpieczniejsza forma przechowywania pieniędzy. Dzięki niemu dochodzi do zabezpieczenia interesów stron umowy sprzedaży nieruchomości.  Notariusz przyjmuje bowiem określoną kwotę pieniężną (w walucie polskiej lub obcej), przechowuje ją na specjalnym koncie bankowym i wydaje w konkretnym terminie osobie wskazanej w protokole z ustanowienia depozytu. W ramach depozytu można również zdeponować papiery wartościowe, dokumentów w postaci analogowej oraz w postaci cyfrowej na odpowiednich nośnikach.

Przy ustanawianiu depozytu notarialnego masz gwarancję, że druga strona umowy dysponuje wystarczającą kwotą do jej zawarcia. Nasze Biuro Notarialne Wrocław - Stare Miasto, w ramach świadczonych usług, przyjmuje depozyt np. od kupującego nieruchomość dla zapewnienia sprzedającemu gwarancji, że drugą stronę stać na zawarcie umowy.

 

Jak zakłada się depozyt notarialny?

Depozyt notarialny ustala się w kancelarii notarialnej, spisując protokół w formie aktu notarialnego. Warunki wypłaty depozytu określone w protokole powinny być jednoznaczne i niepodlegające interpretacji. Stronami protokołu – aktu notarialnego są zazwyczaj osoby dokonujące określonych czynności, np. kupna nieruchomości. Z przyjęcia depozytu spisywany jest protokół, w którym ustala się:

  • datę przyjęcia,
  • tożsamość osoby składającej depozyt,
  • datę mającego nastąpić wydania przedmiotu depozytu,
  • imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby odbierającej depozyt.

Wydanie depozytu następuje zawsze za pokwitowaniem.