Rola notariusza w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości

Według ustawy z 1991 roku „Prawo o notariacie” notariusz jest prawnikiem i osobą zaufania publicznego, którego zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych i czynności notarialnych. Odgrywa także ważną rolę w transakcjach kupna/sprzedaży. Na czym dokładnie polega jego zadanie?


W transakcjach kupna/sprzedaży notariusz gwarantuje swoim podpisem i pieczęcią ważność zawartej umowy.
Jego celem jest zabezpieczenie interesów stron (niefaworyzowanie żadnej z nich). Sporządzony profesjonalnie dokument notarialny ma najwyższą moc prawną. Co ważne, przed podpisaniem notariusz sprawdza przedmiot umowy pod kątem prawa własności, zadłużenia, wartości itd., a także to, czy strony umowy akceptują wszystkie podane tam informacje.

W przypadku zakupu nieruchomości najczęściej sporządza się dwie umowy – przedwstępną oraz właściwą umowę finalną. Ta pierwsza nie wymaga podpisu notariusza, jednak jeśli będzie przez niego podpisana, ma zdecydowanie większą moc prawną. Może być to istotne w sytuacjach, kiedy na przykład jedna ze stron próbuje odstąpić od umowy.

 

Jak wygląda sporządzenie umowy kupna/sprzedaży?

Po ustaleniu terminu spotkania z notariuszem obie strony transakcji muszą pojawić się w jego gabinecie ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami. Wcześniej należy dowiedzieć się, co konkretnie będzie potrzebne w danym przypadku. Najczęściej wymagane są:

  • dowody osobiste lub paszporty wszystkich stron umowy;

  • wypis z księgi wieczystej;

  • umowa przedwstępna;

  • wypis z rejestru gruntów wraz z rysunkiem;

  • zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym;

  • odpis z mapy geodezyjnej wraz z naniesioną nieruchomością;

  • plany kondygnacji budynku/mieszkania (na podstawie inwentaryzacji powykonawczej);

  • zaświadczenie o udzieleniu kredytu (kupujący);

  • umowę majątkową małżeńską (jeśli kupujący ma rozdzielność majątkową).

Czasami notariusz wymaga okazania dodatkowych dokumentów takich jak zaświadczenia o tym, że w nieruchomości nikt nie jest zameldowany lub zaświadczenia o braku zaległości w opłatach.