W jakich sytuacjach notariusz wnioskuje o wpis do księgi wieczystej?

Księga wieczysta to publiczny rejestr, który zawiera informacje na temat nieruchomości oraz praw i obciążeń związanych z nimi. Wpis do księgi wieczystej jest istotnym elementem procesu prawnego, a notariusz odgrywa kluczową rolę w jego realizacji. W niniejszym artykule omówimy sytuacje, w których notariusz może wystąpić z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej.

 

Wpisy do księgi wieczystej na żądanie stron

W przypadku zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, notariusz sporządza akt notarialny, który jest podstawą do dokonania wpisu zmiany własności w księdze wieczystej. W takiej sytuacji, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, to właśnie notariusz występuje z wnioskiem o wpis zmiany własności na rzecz nabywcy. Zgoda stron umowy jest tu niezbędna, gdyż wpis do księgi wieczystej może nastąpić jedynie na ich żądanie. Warto zaznaczyć, że notariusz może również wystąpić z wnioskiem o wpis innych praw rzeczowych, takich jak służebność gruntowa czy hipoteka, jeśli strony wyrażą na to zgodę. W przypadku ustanowienia hipoteki, notariusz sporządza akt notarialny zawierający treść umowy ustanawiającej hipotekę oraz wniosek o jej wpis do księgi wieczystej.

 

Wpisy do księgi wieczystej z urzędu

Istnieją również sytuacje, w których notariusz jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej z urzędu. Przykładem jest podział majątku wspólnego małżeńskiego w wyniku rozwodu lub separacji. Wówczas, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, notariusz ma obowiązek wystąpić z wnioskiem o wpis zmiany własności nieruchomości będących przedmiotem podziału. Podobny obowiązek dotyczy notariusza w przypadku spadku. Jeśli spadkobierca uzyskał prawo do nieruchomości na podstawie testamentu lub umowy darowizny na wypadek śmierci, a akt notarialny zawierający treść tych dokumentów został sporządzony przez notariusza, to zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, notariusz ma obowiązek wystąpić z wnioskiem o wpis zmiany własności na rzecz spadkobiercy.