Z jakich elementów składa się akt notarialny?

Akt notarialny to dokument, który sporządza notariusz w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron dokonujących czynności. Musi on spełniać odpowiednie wymogi formalne, m.in. zawierać wszystkie określone elementy. Z poniższego tekstu dowiesz się, z jakich elementów składa się akt notarialny.


Akt notarialny musi zawierać niezbędne elementy, które muszą być zapisane w odpowiedniej formie, określanej przez przepisy prawa. Wszelkie odstępstwa mogą spowodować nieważność dokumentu.
Główne elementy aktu notarialnego to:

  • tytuł Akt notarialny oraz numer Repertorium;
  • dzień, miesiąc, rok sporządzenia aktu (często także wymagany jest dokładny czas, czyli godzina i minuta podpisania) – dane muszą być zapisane cyfrowo oraz słownie;
  • miejsce sporządzenia aktu;
  • imię, nazwisko notariusza dokonującego czynności, siedziba kancelarii (jeśli czynności dokonuje zastępca, również jego dane muszą być podane);
  • dane stron, czyli imiona i nazwiska, imiona rodziców, miejsca zamieszkania osób prywatnych lub nazwy i adresy siedzib w przypadku osób prawnych, a także imiona i nazwiska przedstawicieli i pełnomocników;
  • oświadczenia stron (możliwość powołania się na okazane dokumenty);
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez wszystkich uczestników;
  • podpisy wszystkich osób biorących czynny udział oraz świadków;
  • podpis notariusza;
  • informacja o pobranej opłacie, w tym wysokości taksy notarialnej.

Dodatkowo na żądanie stron można zamieścić stwierdzenie ważnych faktów lub okoliczności, które wystąpiły w trakcie przeprowadzania czynności.

 

Inne wymagania dotyczące aktu notarialnego

Istnieją dodatkowe wymagania dotyczące aktów notarialnych. Jeżeli zachodzi potrzeba usunięcia fragmentu dokumentu, części te należy przekreślić w taki sposób, aby treść można było nadal odczytać. Każde przekreślenie musi zostać omówione w końcowej części aktu. W dokumentach składających się z wielu stron arkusze muszą być numerowane i parafowane, a także ze sobą połączone.